Upcoming瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 Chemistry in the Bottle – Mask

以前上化學堂讀極都唔入腦,總係覺得枯燥乏味,老師啲說話全部左耳入右耳出?No way!其實讀化學可以好多Fun!有冇諗過每日用嘅護膚品入面,每一樽都充滿唔同嘅chemical reaction?想唔想知道究竟個樽樽入面發生咗咩事?點解一堆材料溝埋一齊就會變成護膚品咁神奇?Zaza老師精心設計嘅Chemistry in the bottle 課程系列,以輕鬆易明嘅化學常識為你逐一破解,就算從來未讀過化學都可以一學即通!

課程內容:
以化學理論為基礎,講解各種護膚品成份在配方中的作用,讓學員了解物質份子結構及各種化學作用的原理,導師將以實際原料示範製作護膚品的過程,每位學員亦會跟據所學原理,親自設計配方並製作面膜。

  • 認識不同種類的面膜 ─ 清潔、去角質、保養、睡眠;
  • 認識各種常用面膜成份的作用及使用方法;
  • 介紹面膜製方法與技巧;
  • 講解各種成份配撘、配方設計方法及應注意事項;
  • 每位學員跟據所學原理,親自設計配方,並製作一份50g面膜帶回家使用。

 

導師:Liza Kwan
對象:適合任何對護膚品有興趣人仕參加
費用包括:導師授課、筆記、製作護膚品所需原料及用具。
上課地點:灣仔皇后大道東80號堅雄商業大廈8樓
授課語言:粵語,附以英文名詞解釋
課堂人數:3-12人

趣味指數:★★★★★☆
難度指數:★★☆☆☆☆
技能指數:★★★★★☆
健康指數:★★★☆☆☆

*此課堂為IBH化妝品科學三級技能證書課程 其中一單元

  • 瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20220618
    18/06/2022
    3:00 下午 - 6:00 下午
詳情 學費 人數
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20171007show details + HK$580 (HKD)   已額滿
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20180128show details + HK$580 (HKD)   已額滿
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20171221show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20180410show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20180707show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20180807show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20181020show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20180817show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20190119show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20190312show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20190427show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20190922show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20190813show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20200118show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20200324show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20200816show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20201226show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20210323show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20210522show details + HK$580 (HKD)   已額滿
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20210810show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20210904show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20211211show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20220426show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 面膜篇 CBAM20220618show details + HK$580 (HKD)  

× WhatsApp 查詢